Team

 • Ivo Zhelev

  CEO

  i.zhelev@estat.bg

 • Joana Angelova

  Strategy and Business Development

  j.angelova@estat.bg

 • Hristo Yovkov

  Project manager

  hr.yovkov@estat.bg

 • Vanya Ilieva

  Project manager

  d.voeva@estat.bg

 • Nina Tomova

  Statistics and Data Processing

  n.tomova@estat.bg

 • Vladislav Cvetkov

  Data processing

  v.cvetkov@estat.bg

 • Vanya Ivanova

  Field manager

  v.ivanova@estat.bg

 • Ana Andreeva

  Field Manager

  a.andreeva@estat.bg

 • Tanya Gemova

  Chief Accountant

  t.gemova@estat.bg