Нашите услуги

Всички услуги

Министерство на правосъдието Анализ на прилагането на Наказателния кодекс и оценка на изпълнението на Концепцията за наказателната политика 2010-2014г.“ по проект: „Нова концепция за наказателна политика“

Световна банка - Проучване на нагласите сред публичната администрация по отношение на управлението на ведомствените почивни бази и въвеждането на принципа за споделени услуги. Подпомагане на Световната банка, като консултант на Администрацията на Министерски съвет при извършване на оценка на системата за управление на собствеността и при въвеждането на принципа на споделени услуги в работата на публичната администрация

ЕVN БългарияПроучване за статуса на марката EVN в България

Министерство на труда и социалната политика - Провеждане на изследване относно влиянието на минималните осигурителни доходи върху заетостта

Българска народна банка - Механизми за определяне разходите за труд в предприятията от нефинансовия сектор в България

Агенция за социално подпомагане - Изследване на прилаганите в страната стандарти за социални услуги за възрастни хора по проект  „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Министерство на туризма - Актуализиране на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и изготвяне на план за действие към нея

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - Разработване на Регионален план за развитие на региона на река Дунав