Нашите услуги

Всички услуги

Комисия за защита на потребителитеНуждите и ограниченията на българските предприятия в областта на защитата на потребителите като част от проект „Повишаване на ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия” по ОПИК 2014-2020 г.

Еретбо SAКоличествено и качествено проучване сред фирми от сектор строителство

Национална агенция по приходите - Спазване на данъчно-осигурителните задължения. Мониторингово проучване

Национална компания индустриални зони ЕАД - Нагласи сред бизнеса в България и избрани европейски страни към инвестиции в индустриални зони, обзор на пазарната среда и препоръки за ефективни мерки за преодоляване на пречките и увеличаване на инвеститорския интерес

Министерство на икономиката - Четири вълни социологически проучвания за степента на информираност и имиджа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020г.“  сред представители на бизнеса в България

Висше училище по застраховане и финанси - Консултантски услуги и провеждане на проучване сред бизнеса в рамките на изпълнението на проект "Повишаване на качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес-инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите", финансиран от ОП РЧР 2007-2013 г.

Файв Консулт АД - Количествено проучване сред 250 земеделски производители за идентифициране на най-използваните източници на информация със земеделска насоченост

Market Insight - Проучване сред производители на слънчоглед за установяване на практики по отглеждане на културата и употребата на хербициди