Повече

Запознайте се с част от нашите клиенти

Всички клиенти

Българско дружество за защита на птиците - Оценка на информираността и отношението към египетския лешояд на основни целеви групи в ключови ареали, попадащи в мрежата на НАТУРА 2000

Министерство на околната среда и водите - Измерване на индикаторите за информираност на аудиторията, познаваемост и нагласи по отношение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” и оценка на комуникационния план на ОПОС. Информационни нужди и потребност от обучения на бенефициентите

Фондация "Българска Фондация Биоразнообразие" (БФБ) и Асоциация на парковете в БългарияПроучване за оценка на ефектите от изпълнението на Проект "За Балкана и хората"

Министерство на околната среда и водите - План за оценка на Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.

Конкредо ЕООД - Проучване на нагласите на населението към разделното събиране на зелени битови отпадъци в общините Враца и Мездра

Община Хасково - Проучване на нагласите на населението на територията на община Хасково, използващо дърва и въглища за отопление, във връзка с планирани мерки за подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни отоплителни уреди и съоръжения на твърдо гориво