Повече

Запознайте се с част от нашите клиенти

Всички клиенти

Икономически институт на БАН - Провеждане на национални представителни изследвания във връзка с изпълнение на проект „Развитие на потенциала на докторанти и млади учени за интердисциплинарни социално-икономически изследвания”, финансиран по ОПРР 2007-2013 г.

Министерство на образованието, младежта и науката - Ниво на подготвеност на представителите на академичните и научни институции и бизнеса за съвместна високотехнологична и иновативна научно-изследователска дейност

Висше училище по застраховане и финансиКонсултантски услуги и провеждане на проучвания сред населението и бизнеса в рамките на изпълнението на проект "Повишаване на качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес-инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите", финансиран от ОП РЧР 2007-2013 г.

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-БългарияРазработване на инструментариум за събиране и анализиране на информация и изготвяне на анализ на нуждите от обучения като основа за разработване на програма

Център за развитие на човешките ресурсиАнализ на програма Еразъм +. Развитие на компетентности и изграждане на капацитет за осъществяване на „Еразъм+“; Оценка на дългосрочните ефекти от участието в Програмата

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ - Провеждане на социологически проучвания за специфичните информационни нужди на целевите аудитории на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР)

Сдружение "Евроинтегра" - Сравнително проучване на конкретни практически аспекти на класовете за консултиране и ориентиране (часовете на класа) в България и Румъния