Повече

Запознайте се с част от нашите клиенти

Всички клиенти

УНИЦЕФ БългарияОценка на състоянието и анализ на профила на подрастващите и младежите, които не работят, не учат и не се обучават (NEETs)

Община КаварнаНеобходимост от обучение, възпитание и допълнителна подготовка на децата от детските градини в Община Каварна, според техните родители, със специален акцент върху нуждите на децата в риск от бедност и социално изключване. Дейностите са част от Проект „Шанс за всяко дете“, финансиран по Програма „Деца и младежи в риск“.

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-БългарияПроучване на ситуацията на уязвими групи, търсещи международна закрила, и бежанци, получили статут, с оглед извеждане на проблеми и приоритети на отделните групи по проект "Подкрепа за адаптация и бъдеще"

Център за изследване на демокрацията - Провеждане на две национални представителни проучвания сред населението и бизнеса за целите на изготвяне на първата годишна оценка на заплахите от организирана престъпност в България