Нашите услуги

Всички услуги

Дипломатически институт към Министъра на външните работи - Анализ, оценка и разработване на нови специализирани програми и методи в обучителните и изследователските дейности на Дипломатическия институт

Изпълнителна агенция Българска служба за акредитацияИзготвяне на проучване за удовлетвореността на използващите услугите на оценките по съответствие - краен потребител и икономически оператор с цел позициониране на БСА и актуализиране на анализ на заинтересованите страни и свързаните органи в областта на акредитацията.

Световна банка - Оценка работата на Световната банка в България, като част от усилията на Групата да подобри своята ефективност

Национална служба по зърното - Изготвяне на стратегия за оптимизация на администрацията, работните процеси и актуализиране на съществуващата нормативна база

Министерство на икономиката и енергетиката - Анализ на състоянието на туристическите информационни центрове (ТИЦ) в България и създаване на предпоставки за тяхното развитие като национална мрежа посредством разработването на единни насоки и предложения за тяхното регламентиране

Български институт за стандартизацияФинално проучване на ефекта от изпълнението на проект "Усъвършенстване на системата за стандартизация в България", включително препоръки за подобрение дейността на БИС по отношение на предоставяните услуги и привличане на нови заинтересовани от дейността по стандартизация