ГД "Пожарна безопасност и защита на населението"

Всички клиенти

Провеждане на проучвания и разработване на стратегически документи за целите на подготвителната фаза на проекта, текущия мониторинг и оценката на въздействието от изпълнението на дейностите за повишаване готовността на целевите групи за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи, във връзка с изпълнение на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.